Denizli bus tickets


Denizli to Fethiye

Hour(s)
06.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00
FROM
EUR 12 pp
Denizli to Istanbul

Hour(s)
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 19.30, 21.00, 23.00
FROM
EUR 29 pp
Denizli to Goreme

Hour(s)
00.30, 20.30, 22.30
FROM
EUR 21 pp
Denizli to Canakkale

Hour(s)
02.00, 11.30, 20.00
FROM
EUR 30 pp
Denizli to Selcuk

Hour(s)
06.00, 15.30
FROM
EUR 12 pp
Denizli to Antalya

Hour(s)
08.00, 10.00, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
FROM
EUR 14 pp
Fethiye to Denizli

Hour(s)
07.00, 09.00, 09.30, 11.15, 11.45, 13.00, 14.00, 16.00, 16.30
FROM
EUR 12 pp
Olympos to Denizli

Hour(s)
15.00, 16.00, 17.00, 19.00
FROM
EUR 23 pp
Antalya to Denizli

Hour(s)
06.30, 07.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.59
FROM
EUR 14 pp
Istanbul to Denizli

Hour(s)
05.00, 08.45, 09.30, 13.00, 19.30, 21.00, 23.00, 23.30
FROM
EUR 29 pp
Goreme to Denizli

Hour(s)
15.00, 20.10, 20.31
FROM
EUR 21 pp
Canakkale to Denizli

Hour(s)
13.30, 19.30
FROM
EUR 30 pp
Selcuk to Denizli

Hour(s)
10.30, 19.15, 22.00
FROM
EUR 12 pp