Antalya bus tickets


Antalya to Fethiye

Hour(s)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.15, 19.30, 21.30
FROM
EUR 13 pp
Antalya to Goreme

Hour(s)
22.00
FROM
EUR 20 pp
Antalya to Denizli

Hour(s)
06.30, 07.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.59
FROM
EUR 14 pp
Antalya to Istanbul

Hour(s)
05.30, 10.00, 12.00, 17.30, 19.30, 21.00, 22.00, 23.59
FROM
EUR 36 pp
Antalya to Selcuk

Hour(s)
10.00, 23.59
FROM
EUR 28 pp
Antalya to Aydin

Hour(s)
06.30, 07.30, 10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.00, 22.00, 22.00, 23.59, 9.30
FROM
EUR 19 pp
Antalya to Demre

Hour(s)
06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00
FROM
EUR 9 pp
Fethiye to Antalya

Hour(s)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.00, 20.15
FROM
EUR 13 pp
Selcuk to Antalya

Hour(s)
00.45, 11.45
FROM
EUR 28 pp
Goreme to Antalya

Hour(s)
11.00, 22.00
FROM
EUR 20 pp
Denizli to Antalya

Hour(s)
08.00, 10.00, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
FROM
EUR 14 pp