Antalya bus tickets


Antalya to Fethiye

Hour(s)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.45, 18.25, 19.30, 21.30
FROM
EUR 15 pp
Antalya to Goreme

Hour(s)
09.00, 11.00, 19.30, 22.00, 23.30
FROM
EUR 33 pp
Antalya to Denizli

Hour(s)
00.30, 01.00, 02.00, 06.30, 07.30, 08.30, 10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.00, 16.30, 18.30, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00
FROM
EUR 18 pp
Antalya to Istanbul

Hour(s)
10.00, 18.30, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.59
FROM
EUR 41 pp
Antalya to Selcuk

Hour(s)
13.00
FROM
EUR 20 pp
Antalya to Aydin

Hour(s)
00.30, 01.00, 02.00, 07.30, 08.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.00, 16.30, 18.30, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00
FROM
EUR 24 pp
Antalya to Demre

Fethiye to Antalya

Hour(s)
04.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 20.15
FROM
EUR 15 pp
Selcuk to Antalya

Hour(s)
00.29
FROM
EUR 20 pp
Goreme to Antalya

Hour(s)
10.00, 11.00, 12.10, 22.00, 23.00
FROM
EUR 33 pp
Denizli to Antalya

Hour(s)
01.30, 04.00, 05.00, 08.00, 09.00, 11.45, 12.30, 13.45, 14.30, 15.45, 16.15, 16.30, 18.45, 19.45, 20.30, 23.30
FROM
EUR 18 pp
Istanbul to Antalya

Hour(s)
10.00, 10.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.59
FROM
EUR 41 pp
Aydin to Antalya

Hour(s)
00.50, 01.15, 02.20, 03.20, 05.50, 06.50, 09.20, 11.20, 12.00, 13.20, 13.50, 16.20, 17.20, 21.20, 23.20
FROM
EUR 24 pp